Varmegjenvinner

I et kjøleanlegg slippes varmen , som taes fra det nedkjølte rommet, ut I naturn etter at kompressoren har utført kompresjons-prosessen. Under den adiabatiske kompresjons-prosessen , øker den interne energien fra fordamningen med en varme-mengde som tilsvarer arbeidet utført I løpet av kompresjons-prosessen.  Nedkjølt damp , som tvinges inn I kondensatoren , befinner seg alltid I en tilstand av overoppheting og med høy temperatur. Dampen kjøles ned inntil oppstarten av kondenseringen I røret inn til kondensatoren samt til den øvre delen av kondensatoren , og det påfølgende utslipp av varme til naturen forårsaker at dampen kondenserer til væske ved et konstant kondenserings-trykk. Temperaturen ved kompresjonen avhenger av flere ting ; kjølemediet som andvendes , koke-og kondenserings tempertaturene , og type kompressor ( type positiv forskyvning , roterende skrue etc ). For å genvinne varmen som slippes ut I naturen , må det benyttes en mellomliggende væske , vanligvis vann. Den kondenserte varmen er selvfølgelig kjærkommen  ( avhengig av systemets størrelse) , men varmen som gjenvinnes er en vesentlig del av den totale energi-besparelsen. Problemet er at all varme som er tatt fra kondensatoren er relativt lav , +35°C , mens kondensator-varmen I seg selv er +40°C.  Vannet som varmes opp til denne temperature , eler en spesiell frostsikker væske , kan benyttes til å varme opp gulv , innkjørings-ramper , oppvarming av bruks-vann , eller for teknisk bruk.

Det faktum at temperature fra den komprimerte dampen spenner fra +70°C til +110°C gjør at det blir designet systemer med delvis varmegjenvinning fra den overopphetede dampen. Varmen fjernes da fra dampen fram til kondenseringspunktet , og på denne måten kan vannet varmes opp til +60°C..+65°C.