Šaldymo agentas

Šaldymo agentai – amoniakas (NH3) ir anglies dioksidas (CO2)

Amoniakas - neardo ozono sluoksnio ir nedidina šiltnamio efekto, nes yra natūrali gamtos medžiaga, pigus. Amoniakas kaip šaldymo agentas yra beveik idealus dėl savo gerų termodinamikos savybių ir aukšto energetinio koeficiento COP.

Kadangi pavojingos amoniako savybės – dujinėje fazėje degus, sprogus, toksiškas įkvėpus - gerai žinomos, todėl yra išdirbtos tam tikros saugumo priemonės joms neutralizuoti.

Šaldymo įrengimų komplekse amoniakas cirkuliuoja uždaroje hermetinėje sistemoje, ir į aplinką patenka tik įvykus avarijai, arba dėl nekvalifikuoto aptarnavimo.

Informacija apie amoniaką:

CAS Nr.

EINECS Nr.

ELINCS Nr.

Cheminis pavadinimas

Koncentracija (%) produkto masės (tūrio)

Pavojingumo simboliai

Rizikos

frazės

7664-41-7

231-635-3

amoniakas

daugiau, kaip 999

T, N

R10-23-34-50

LST EN 378-1:2017 [1] šaldymo agentą amoniaką R717 klasifikuoja kaip B2 grupės medžiagą - kurios mišinio su oru apatinė degumo riba yra lygi arba didesnė nei 3,5%, ir kurios leistina koncentracija ore neturi neigiamos įtakos darbuotojams, kurie gali būti veikiami diena po dienos įprastą 8 valandų darbo dieną ir 40 valandų darbo savaitės, leistinos koncentracijos vertė yra mažesnė už 400 ml/m3 (400 ppm).

 

Anglies dioksidas, kuris ekologiškai saugus, neardo ozono sluoksnio, tačiau didina šiltnamio efektą, nes yra natūrali gamtos medžiaga, pigus. Anglies dioksidas yra geras dėl savo termodinaminių savybių.  Taip pat jis yra nedegus, nesprogus ir netoksiškas.

Informacija apie anglies dioksidą:

CAS Nr.

EC Nr.

REACH registracijos Nr.

m. d. %

Pavadinimas

Klasifikacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS] reikalavimus

124-38-9

204-696-9

Neregistruojama, nes pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. V sudaro išimtį

99,9-99,95

Anglies dioksidas

Suskystintos dujos H280 (tik balionams, balionų ryšuliams),

Atšaldytos suskystintos dujos H281 (tik izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams)